Data changes

АГМу-12576

Registration railway:Northern railway
Depot:Severodonetskoe pzht
Model:AGMu
Builder:Tikhoretsk mashinery plant V.V. Vorovsky · Tikhoretsk
Category:Railcars
Current condition: Current location and condition are unknown Lists of rolling stock:
—  Northern railway → Severodonetskoe pzht → AGMu
—  Northern railway → Severodonetskoe pzht
—  Northern railway → AGMu
—  AGMu
Requests: 7
0.023 (0.022) s