Data changes

АДМ1-231

RailwayDepot
АДМ1-231
2016
Gorky RailwayECh-2 Gorkyi
 SPMS-318 Nizhnij Novgorod

Railway District / Company:Gorky Railway
Depot:ECh-2 Gorkyi
Model:ADM1
Builder:Tikhoretsk mashinery plant V.V. Vorovsky · Tikhoretsk
Category:Railcars
Current condition: In operation Depot:ECh-2 Gorkyi

 2016 — Transferred to another depot

Depot:SPMS-318 Nizhnij Novgorod

Lists of rolling stock:
—  Gorky Railway → ECh-2 Gorkyi → ADM1
—  Gorky Railway → SPMS-318 Nizhnij Novgorod → ADM1
—  Gorky Railway → ECh-2 Gorkyi
—  Gorky Railway → SPMS-318 Nizhnij Novgorod
—  Gorky Railway → ADM1
—  ADM1
Requests: 7
0.017 (0.016) s