Data changes

МПТ4-581

RailwayDepot
МПТ4-581
2016 (?)
Far Eastern RailwayICh Yuzhno-Sakhalinsk
 PMS-336 Yuzhno-Sakhalinsk

Registration railway:Far Eastern Railway
Depot:ICh Yuzhno-Sakhalinsk
Model:MPT4
Builder:Tikhoretsk mashinery plant V.V. Vorovsky, JSK · Tikhoretsk
Category:Other
Current condition: In operation Depot:ICh Yuzhno-Sakhalinsk

 2016 (?) — Transferred to another depot

Depot:PMS-336 Yuzhno-Sakhalinsk

Lists of rolling stock:
—  Far Eastern Railway → ICh Yuzhno-Sakhalinsk → MPT4
—  Far Eastern Railway → PMS-336 Yuzhno-Sakhalinsk → MPT4
—  Far Eastern Railway → ICh Yuzhno-Sakhalinsk
—  Far Eastern Railway → PMS-336 Yuzhno-Sakhalinsk
—  Far Eastern Railway → MPT4
—  MPT4
Requests: 7
0.025 (0.024) s