Data changes

АДМ1-657

RailwayDepotNote
АДМ1-657
2016
Northern railwayECh-4 Vologda 
2013 (?)
PChM Vologda
????
ECh-4 Vologda
 October railwayService carБСК-14

Registration railway:Northern railway
Depot:ECh-4 Vologda
Model:ADM1
Builder:Tikhoretsk mashinery plant V.V. Vorovsky, JSK · Tikhoretsk
Category:Railcars
Current condition: In operation Depot:ECh-4 Vologda

 2016 — Transferred to another depot

Depot:PChM Vologda

Depot:PChM Vologda

 2013 (?) — Transferred to another depot

Depot:ECh-4 Vologda

Registration railway:Northern railway
Depot:ECh-4 Vologda

 ???? — Passed to an other railway (or to a plant)

Registration railway:October railway
Depot:Service car
Note:БСК-14

Lists of rolling stock:
—  Northern railway → ECh-4 Vologda → ADM1
—  Northern railway → PChM Vologda → ADM1
—  October railway → Service car → ADM1
—  Northern railway → ECh-4 Vologda
—  Northern railway → PChM Vologda
—  October railway → Service car
—  Northern railway → ADM1
—  October railway → ADM1
—  ADM1
Requests: 7
0.07 (0.069) s