Data changes

1АДМ1.3-1590

RailwayDepot
1АДМ1.3-1590
2016
October railwayECh-9 Kemskaya
 Nigozero

Registration railway:October railway
Depot:ECh-9 Kemskaya
Model:ADM1
Builder:Tikhoretsk mashinery plant V.V. Vorovsky, JSK · Tikhoretsk
Category:Railcars
Current condition: In operation 
Ранее ЭЧ-9 КемьDepot:ECh-9 Kemskaya

 2016 — Transferred to another depot

Depot:Nigozero

Lists of rolling stock:
—  October railway → ECh-9 Kemskaya → ADM1
—  October railway → Nigozero → ADM1
—  October railway → ECh-9 Kemskaya
—  October railway → Nigozero
—  October railway → ADM1
—  ADM1
Requests: 7
0.024 (0.024) s