Data changes

АДМ1-015

RailwayDepot
АДМ1-015
2013
October railwayNigozero
 ECh-9 Kemskaya

Registration railway:October railway
Depot:Nigozero
Model:ADM1
Builder:Tikhoretsk mashinery plant V.V. Vorovsky · Tikhoretsk
Written off:2017
Category:Railcars
Current condition: Written off Depot:Nigozero

 2013 — Transferred to another depot

Depot:ECh-9 Kemskaya

Lists of rolling stock:
—  October railway → Nigozero → ADM1
—  October railway → ECh-9 Kemskaya → ADM1
—  October railway → Nigozero
—  October railway → ECh-9 Kemskaya
—  October railway → ADM1
—  ADM1
Requests: 7
1.143 (1.142) s