Data changes

АДМ-655

RailwayDepot
АДМ-655
2016
October railwayECh-9 Kemskaya
????
Nigozero
 ECh-3 St.Peterburg-Moskovskaya

Registration railway:October railway
Depot:ECh-9 Kemskaya
Model:ADM
Builder:Tikhoretsk mashinery plant V.V. Vorovsky · Tikhoretsk
Category:Railcars
Current condition: In operation Depot:ECh-9 Kemskaya

 2016 — Transferred to another depot

Depot:Nigozero

Depot:Nigozero

 ???? — Transferred to another depot

Depot:ECh-3 St.Peterburg-Moskovskaya

Lists of rolling stock:
—  October railway → ECh-9 Kemskaya → ADM
—  October railway → Nigozero → ADM
—  October railway → ECh-3 St.Peterburg-Moskovskaya → ADM
—  October railway → ECh-9 Kemskaya
—  October railway → Nigozero
—  October railway → ECh-3 St.Peterburg-Moskovskaya
—  October railway → ADM
—  ADM
Requests: 7
0.035 (0.034) s