Data changes

ДГку-2351

RailwayDepot
ДГку-2351
2013 (?)
October railwayNigozero
 ECh-8 Petrozavodsk

Registration railway:October railway
Depot:Nigozero
Model:DGku
Builder:Tikhoretsk mashinery plant V.V. Vorovsky · Tikhoretsk
Written off:2017
Category:Other
Current condition: Current location and condition are unknown Depot:Nigozero

 2013 (?) — Transferred to another depot

Depot:ECh-8 Petrozavodsk

Lists of rolling stock:
—  October railway → Nigozero → DGku
—  October railway → ECh-8 Petrozavodsk → DGku
—  October railway → Nigozero
—  October railway → ECh-8 Petrozavodsk
—  October railway → DGku
—  DGku
Requests: 7
0.042 (0.041) s