Data changes

1АДМ1.3-1024

RailwayDepot
1АДМ1.3-1024
2016
Moscow RailwayECh-10 Tulskaya
 Railway machine station Vyazma

Railway District / Company:Moscow Railway
Depot:ECh-10 Tulskaya
Model:ADM1
Builder:Tikhoretsk mashinery plant V.V. Vorovsky, JSK · Tikhoretsk
Category:Railcars
Current condition: In operation Depot:ECh-10 Tulskaya

 2016 — Transferred to another depot

Depot:Railway machine station Vyazma

Lists of rolling stock:
—  Moscow Railway → ECh-10 Tulskaya → ADM1
—  Moscow Railway → Railway machine station Vyazma → ADM1
—  Moscow Railway → ECh-10 Tulskaya
—  Moscow Railway → Railway machine station Vyazma
—  Moscow Railway → ADM1
—  ADM1
Requests: 7
0.035 (0.034) s