Data changes

1АДМ1.3-1833

RailwayDepot
1АДМ1.3-1833
2016
Northern railwayECh-4 Vologda
 PChM Vologda

Railway District / Company:Northern railway
Depot:ECh-4 Vologda
Model:ADM1
Builder:Tikhoretsk mashinery plant V.V. Vorovsky, JSK · Tikhoretsk
Category:Railcars
Current condition: In operation Depot:ECh-4 Vologda

 2016 — Transferred to another depot

Depot:PChM Vologda

Lists of rolling stock:
—  Northern railway → ECh-4 Vologda → ADM1
—  Northern railway → PChM Vologda → ADM1
—  Northern railway → ECh-4 Vologda
—  Northern railway → PChM Vologda
—  Northern railway → ADM1
—  ADM1
Requests: 7
0.029 (0.029) s